Nové metódy
Uplatňovanie nových progresívnych metód v stavebníctve nútilo riadiaci manažment nadviazať kontakt so zahraničnými firmami etablovanými na svetových trhoch stavebných výrobkov.
Spolupráca
Od roku 1993 sa rozvíja spolupráca pri spracovaní strešných a izolačných fólií Sika - Trocal, Troisdorf AG v SRN a v poslednom období so zastúpením tejto firmy na Slovensku firmou Sika Slovensko.


O nás
Stavebná spoločnosť MGM s.r.o. Pov. Bystrica vznikla v roku 1992 so 100% podielom slovenského subiektu.
Základnou filozofou od vzniku firmy bolo stavať komplexne, kvalitne, v zmysle súčasných svetových trendov, s ústretovosťou voči zákazníkovi, v požadovaných termínoch, za serióznu cenu. Od počiatku svojej činnosti sústreďovala firma pozornosť na budovanie odbornej zručnosti pracovníkov a technikov, na vybavenie pracovníkov požadovanou mechanizáciou a strojným vybavením.
Za obdobie od vzniku prešla firma vývojom na zvyšovaní kvality práce a osobnej zodpovednosti pracovníkov. Osvojovaním si nových technológií sa zaradila medzi významné stavebné spoločnosti v našej oblasti. Hlavná pozornosť je zameraná na prípravu, výstavbu, rekonštrukcie a servis občianskych, bytových, priemyselných a inžinierskych stavieb, kde je firma držiteľom medzinárodného certifikátu ISO 9001/2000 v uvedených oblastiach.
S rozvojom firmy postupne narastal objem realizovaných prác. Čas potvrdil, že cieľavedomé pôsobenie v tejto oblasti prinieslo výsledky, ktoré sa stali základom získavania zákaziek v širokej oblasti nášho teritória.
Pracovný kolektív MGM s. r. o. Považská Bystrica za roky svojej činnosti zrealizoval množstvo nových stavieb, rekonštrukcií a opráv od jednoduchých až po zložité a stavebne náročné objekty v oblasti priemyselnej výstavby, stavieb občianskej vybavenosti, rekreačných objektov, čerpacích staníc, rodinných domov, historických budov, skladov, oceľových konštrukcií, opráv stavieb, čo dokumentujú referenčné stavby